"Халықаралық стандарттау және сертификаттау" пәнін оқыту стандарттау мәселелерімен айналысатын жоғары білікті мамандарды даярлау тұрғысынан және олардың негізінде қолданыстағы өндіріс немесе компания жағдайында өнім сапасын басқару жүйесін дамыту мәселелерімен жүзеге асырылады.
Пәнді оқытудың мақсаты - халықаралық стандарттар базасының жай-күйін, жұмыс істеп тұрған кәсіпорындар мен фирмалардың өнім сапасын басқару жүйесін талдау және бағалау үшін қазіргі заманғы стандарттау саласындағы білім мен дағдылардың жеткілікті көлемін қамтамасыз ету және олардың негізінде елдегі қолданыстағы нарықтық қатынастар жағдайында өнімнің тиімділігін, рентабельділігі мен сапасын жүйелі түрде арттыру стратегиясын әзірлеу.

«Arduino микроконтроллер платасында бағдарламалау негіздері» курсы бастапқы электронды құрылғылармен бағдарламалауды оқытуға бағытталған. Ардуино - кәсіби емес пайдаланушыларға арналған қарапайым автоматтандыру жүйелері мен роботтарды жасау үшін аппараттық және бағдарламалық жасақтама болып табылады.