САЛЫКБАЕВА ЖАДЫРА КАЗИМОВНА
Жаратылыстану ғылымдарының магистрі, аға оқытушы Х.Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университетінің физика, математика және ақпараттық технологиялар факультетін бітірген. Қазіргі уақытта физика және техникалық пәндер кафедрасында аға оқытушы лауазымында қызмет етіп жатыр. Ж.К. Салыкбаеваның ғылыми-зерттеу қызметінің барлық кезеңінде 30-дан астам ғылыми-әдістемелік жұмыстар жарияланды, оның ішінде: 10 оқу құралы, Scopus және Web of Science дерекқорына енгізілген журналдарда 10 мақала, БҒСБК тізбесіне кіретін журналдарда мақалалар, халықаралық, республикалық конференцияларда 15-тен астам тезистер мен баяндамалар, өңірлік басылымдарда 3 мақала жарияланды және 15 авторлық құқық куәлігі мен 2 патенті бар. Ж.Салыкбаеваның жетекшілігімен студенттер республикалық және халықаралық олимпиадалар мен ғылыми жұмыстар конкурстарының жүлдегерлері.

"Халықаралық стандарттау және сертификаттау" пәнін оқыту стандарттау мәселелерімен айналысатын жоғары білікті мамандарды даярлау тұрғысынан және олардың негізінде қолданыстағы өндіріс немесе компания жағдайында өнім сапасын басқару жүйесін дамыту мәселелерімен жүзеге асырылады.
Пәнді оқытудың мақсаты - халықаралық стандарттар базасының жай-күйін, жұмыс істеп тұрған кәсіпорындар мен фирмалардың өнім сапасын басқару жүйесін талдау және бағалау үшін қазіргі заманғы стандарттау саласындағы білім мен дағдылардың жеткілікті көлемін қамтамасыз ету және олардың негізінде елдегі қолданыстағы нарықтық қатынастар жағдайында өнімнің тиімділігін, рентабельділігі мен сапасын жүйелі түрде арттыру стратегиясын әзірлеу.

«Arduino микроконтроллер платасында бағдарламалау негіздері» курсы бастапқы электронды құрылғылармен бағдарламалауды оқытуға бағытталған. Ардуино - кәсіби емес пайдаланушыларға арналған қарапайым автоматтандыру жүйелері мен роботтарды жасау үшін аппараттық және бағдарламалық жасақтама болып табылады.